MORETTI FORNI
革命性的創新
首頁 > 商品介紹 > 品牌分類 > MORETTI FORNI

來自義大利披薩烘焙烤箱NO.1品牌MORETTI FORNI,創立於1946年,憑藉豐富的傳統歷史和對工作的熱情,廣被於全球超過120個國家,是披薩店、糕點店和小型麵包店生產靜態烤箱的絕對領導者。
Moretti Forni的每個產品系列都經過研究、設計和構建,為用戶提供技術含量高的實用解決方案,多項國際獨家專利,低功耗、高效能,雙溫技術可單獨管理設置頂部與底部溫度,熱量均勻作用、鎖住美味,可使用於烘焙披薩、肉、麵食、蔬菜等多種食品。
四項指導原則:
創新:“有用”(useful)創新的領導者,經過多項測試的最新技術,並且可立即使用。
可靠:久經考驗,產品生命週期特別長。
安全:所有產品都是由高質量的材料及部件製成,在投放市場之前都會由高素質的人員進行測試。
環保:生態兼容性,再生能源的使用,使每個階段減少浪費,節約資源和能源。

Moretti Forni - The SmartBaking Company
Moretti Forni Video istituzionale
Drop In Design Showroom
Sigep 2016
Sigep 2017
Identità Golose 2018
Sigep 2019
Identità Golose 2019
Sigep 2020

“ MORETTI FORNI - 可靠的選擇 ”

義大利和國際餐廳、最著名的食品連鎖店和世界上最好的飯店、主題樂園、企業等,都選擇技術創新、可靠安全的MORETTI FORNI。

MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴
 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴 MORETTI FORNI的成功夥伴

商品列表
Product List
食譜書 Recipe Book 烘焙指南 Baking Guide